Standardy kvality Dohod o výkonu pěstounské péče

 

Standard č. 1 Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Tento standard obsahuje informace, kde a kdy nás najdete. Dozvíte se, jaké poslání má naše organizace, jaké jsou cíle poskytované služby, pro jakou cílovou skupinu je služba určená a jaké zásady má organizace. Jsou zde vypsány pravidla popisující možné překážky při spolupráci, a pravidla, jak se jim snažíme předcházet.

 

Standard č. 2 Ochrana práv a chráněných zájmů

Dozvíte se o právech pěstounů a dětí a jak se předchází jejich porušování v naší organizaci.

 

Standard č. 3 Prostředí a podmínky

Tento standard informuje, v jakém prostředí pracujeme a jaké materiály a pomůcky při naší práci používáme.

 

Standard č. 4 Informovanost o výkonu SPOD a činnostech pověřené osoby

Standard popisuje, jak můžete získat informace o naší službě a metodách práce potřebných k uzavírání Dohod o výkonu pěstounské péče.

 

Standard č. 5 Podpora přirozeného sociálního prostředí

Zde je popsáno, jak podporujeme děti ve vztazích s přirozeným sociálním prostředím. Přirozeným sociálním prostředím mohou být – volnočasové zájmové aktivity, rodina pěstouna, biologická rodina a širší příbuzenstvo a kamarádi dítěte.

 

Standard č. 6 Personální zabezpečení

Naše organizace má písemně stanovenou organizační strukturu, počet pracovních míst, jasně vymezené kvalifikační, osobnostní předpoklady a pracovní profily zaměstnanců a jasně definované povinnosti jednotlivých pracovních pozic.

 

Standard č. 7 Přijímání a zaškolování zaměstnanců

Standard obsahuje pravidla pro přijímání nových pracovníků, kdo a jakým způsobem je zaškoluje. Organizace má zpracována pravidla při spolupráci se stážisty a dobrovolníky.

 

Standard č. 8 Profesní rozvoj zaměstnanců

V tomto standardu jsou popsány postupy pro hodnocení a odměňování zaměstnanců, jejich další profesní růst a naplňování profesních cílů. Každý zaměstnanec má zpracován vzdělávací plán pro jeho další rozvoj. Organizace má zajištěnou podporu nezávislého, kvalifikovaného odborníka (supervizor).

 

Standard č. 9 Pracovní postupy pověřené osoby

Standard obsahuje pracovní postupy pro naši práci s cílovou skupinou. Pracovník se řídí např. postupem, jak jednáme se zájemcem o naši službu, jak uzavírat Dohody o pěstounské péči, jak má jednat při návštěvách v domácnosti pěstouna, a dále postupy pro naplňování práv a povinností pěstounů, jak zajišťujeme asistovaný kontakt s biologickou rodinou. Těmito postupy se řídí sociální (klíčový) pracovník, který pracuje s pěstouny.

 

Standard č. 10 Dohoda o výkonu pěstounské péče

V tomto standardu jsou písemně zpracována pravidla pro uzavírání, změnu a ukončení Dohody o pěstounské péči a přílohy, které jsou její součástí. Dále je zde obsažena spolupráce na průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči a pravidla pro hodnocení naplňování cílů pěstounů, které jsou obsaženy v Dohodě. Organizace spolupracuje s pěstounem na vytváření vzdělávacího plánu, který je zaměřen na rozvoj kompetencí pěstouna.

 

Standard č. 11 Předávání informací

Standard popisuje, jak se získávají informace o dítěti, pěstounovi, rodině dítěte a stanovuje pravidla pro předávání informací dalším oprávněným osobám. Máme jasně stanovené pravidla pro poskytování a získávání informací o průběhu výkonu pěstounské péče.

 

Standard č. 12 Změna situace

Standard obsahuje písemně stanovena pravidla a postupy práce pro řešení významných situací, které mohou nastat v průběhu spolupráce s pěstounem, dítětem a pěstounskou rodinou.

 

Standard č. 13 Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany

V tomto standardu jsou zpracovány pravidla pro vedení písemné a elektronické spisové dokumentace, pro jejich založení, uzavření a zapůjčení. Pravidla pro nahlížení do spisové dokumentace a pro archivaci a skartaci dokumentů.

 

Standard č. 14 Vyřizování a podávání stížností

Tento standard stanovuje pravidla pro to jak a jakým způsobem a formou můžete podat stížnost, jak se Vaše stížnost vyřizuje, kde se eviduje a na koho se můžete se stížností obrátit.

 

Standard č. 15 Rizikové, havarijní a nouzové situace

Tento standard definuje k jaké rizikové, havarijní a nouzové situaci může dojít a jak tyto situace vyřešit. A případně , jak situacím předcházet.

 

Standard č. 16 Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany

Standard obsahuje systém kontroly naplňování standardů kvality, hodnocení jakým způsobem je sociálně-právní ochrana vykonávána. Je zde popsáno, jak zjišťujeme spokojenost zaměstnanců, pěstounů a veřejnosti.