Logo OPZ barevné 

Standardy kvalitně

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0001411

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo výzvy: 03_15_023

Název výzvy: Podpora procesů ve službách a podpora rozvoje sociální práce

Datum zahájení: 1.12.2016

Datum ukončení: 30.11.2018

Celkové způsobilé výdaje: 502 675,- Kč

 

Hlavním cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro systematickou práci v registrovaných sociálních službách Charity Frenštát p.R. a v sociálně - právní ochraně dětí. Tohoto cíle bude dosaženo prostřednictvím revize a aktualizace stávajících standardů kvality sociálních služeb Charity Frenštát p.R. a tvorbou nových standardů kvality sociálně - právní ochrany dětí.

 

KA01 - revize současných standardů kvality registrovaných sociálních služeb

Popis klíčové aktivity:

Cílem této KA01 je zhodnocení současného stavu procesů rozvoje kvality poskytování registrovaných sociálních služeb CHarity Frenštát p.R.

Jednotlivé registrované sociální služby Charity Frenštát p.R. mají v současné době vypracovány standardy kvality. V rámci této KA01 proběhne revize jednotlivých standardů registrovaných sociálních služeb. Z jednotlivých revizí budou zpracována doporučení pro aktualizaci standardů kvality (KA02).

 

KA02 - aktualizace standardů kvality registrovaných sociálních služeb

Popis klíčové aktivity:

Aktivita KA02 bude navazovat na aktivitu KA01. V rámci této aktivity budou aktualizovány stávající standardy, a to na základě výstupů, které vyplynou z KA01. Během této aktivity vzniknou výstupy, které budou zveřejněny. Citlivé interní informace budou zapracovány v přílohách jednotlivých standardů.

 

KA03 - tvorba standardů kvality sociálně - právní ochrany dětí

Popis klíčové aktivity:

V rámci této aktivity budou zpracovány jednotlivé standardy sociálně - právní ochrany dětí a zároveň vzniknou výstupy, které budou zveřejněny. Citlivé interní informace budou zapracovány v přílohách jednotlivých standardů.

 

KA04 - seznámení pracovníků v sociálních službách a sociálních pracovníků Charity Frenštát p.R. s aktualizovanými standardy kvality

Popis klíčové aktivity:

V rámci této aktivity budou pracovníci jednotlivých registrovaných sociálních služeb a sociálně - právní ochrany dětí seznámení s aktualizovanými standardy kvality jednotlivých služeb.

KA04 bude probíhat po celou dobu realizace KA02 a KA03.

 

KA05 - práce s výstupy projektu

Popis klíčové aktivity:

V rámci této KA05 proběhne textová a grafická úprava textu jednotlivých standardů. Poté budou tyto upravené texty vytištěny v počtu 20 ks výtisků komplexu standardů ke každé službě. S těmito výstupy budou poté seznámena veřejnost.

 Standardy kvalitně