Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 • identifikátor: 3675911
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou poskytovány dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o Sociálních službách

 

Poslání

Posláním Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Charity Frenštát pod Radhoštěm (dále jen „CHSAS“) je poskytovat podporu a pomoc rodinám s dětmi, jejichž život a zdravý vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé životní situace, kterou rodina sama bez pomoci nedokáže překonat.

 

Základní činnosti při poskytování sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
     • pracovně výchovná činnost s dětmi,
     • pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
     • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
     • zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
     • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: 
     • doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
     • doprovody klientů k lékařům, na úřady, aj.,
 • sociálně terapeutické činnosti:
     • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob, 
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
     • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
     • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 •  Klub Klubíčko – setkávání rodičů s dětmi (více zde)

 

Cíle služby

 • Cílem je posilovat samostatnost rodiny při vedení domácnosti, výchově a péči o děti, vzdělávání, zajištění bydlení, zajištění zaměstnání, finančním hospodaření, volnočasových aktivitách členů rodiny, navozování a upevňování vztahů s okolím, vyřizování běžných záležitostí (škola, úřady, lékař) tak, aby rodina byla schopna si řešit situaci vlastními silami.
 • Cílem je posilovat soudržnost rodiny a upevnění vztahů začleněných osob v rodině tak, aby děti mohly setrvat v rodinném prostředí a předešlo se náhradní rodinné péči.

 

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou CHSAS jsou rodiny s dětmi do 18 let věku, nacházející se v nepříznivé životní situaci, která ohrožuje život a zdravý vývoj dítěte, a kterou rodiče nedokážou bez pomoci překonat.

V nepříznivé životní situaci se mohou nacházet osoby, kterým je služba poskytována:

 • Rodič nebo jiná pečující osoba se sníženou dovedností nebo schopností pečovat o dítě.
 • Rodiny, které mají narušené vztahy z důvodu vzájemného nesouladu nebo odloučení.
 • Rodiny s dětmi, kde vývoj dětí je nepříznivě ovlivněn závislostí rodičů na návykových látkách.
 • Rodiny v dlouhodobé finanční tísni (předluženost domácnosti, hmotná nouze, aj.).
 • Rodiny s dětmi ohrožené trestnou činností.
 • Rodiny, ve kterých se vyskytuje záškoláctví dětí.
 • Rodiny, kde je nezletilý rodič.
 • Rodiny s dětmi ohrožené akutní ztrátou bydlení, nebo nevhodným prostředí pro bydlení.
 • Rodiny a děti ohrožené domácím násilím.
 • Rodiny, kterým byly odebrány děti do náhradní rodinné péče a usilují o návrat dětí o biologické rodiny.
 • Rodiny, které potřebují podporu pro zajištění společenských kontaktů.
 • Rodiče, kteří neusilují o návrat dětí do své péče, ale usilují o zajištění podmínek, aby se rodiče mohli stýkat se svými dětmi.

Okruh osob, kterým nejsme schopni službu poskytnout, tzv. negativní cílová skupina: 

 • Osoby, které neusilují o kontakt se svým dítětem.
 • Osoby, které nepečují o nezletilé dítě, nebo jim dítě nebylo svěřeno do péče, případně o svěření dítěte do péče neusilují.
 • Ambulantní a terénní služba se neposkytuje osobám s těžkým mentálním a smyslovým postižením, pro které jsou určeny služby péče.

 

Zásady poskytnuté sociální služby CHSAS

 • Ochrana důstojnosti a práv rodiny a dítěte
 • Dobrovolnost spolupráce
 • Individuální přístup při poskytování služby
 • Mlčenlivost a diskrétnost
 • Podporujeme soudržnost a samostatnost rodiny v jejím přirozeném prostředí

 

Dostupnost poskytované služby

Terénní služba

Provozní doba terénní služby:          

V případě potřeby je možné se domluvit telefonicky (vždy od 8:00 do 14:00 hod.), osobně na Charitě (viz. ambulantní služba), nebo emailem (viz. kontakty níže) na hodině a dnu poskytované služby, dle potřeby rodiny.

 

Ambulantní služba

Provozní doba kanceláře - ambulantní služba:

 • úterý:     8:00 - 11:30 (návštěva možná bez předchozí domluvy se sociální pracovnicí)
 • středa:   8:00 - 11:30 (návštěva možná bez předchozí domluvy se sociální pracovnicí + Klub Klubíčko)
 • ostatní pracovní dny a hodiny pouze po předchozí domluvě

V případě potřeby je možné se domluvit telefonicky (vždy od 8:00 do 14:00 hod.), osobně na Charitě (viz. ambulantní služba), nebo emailem (viz. kontakty níže) na hodině a dnu poskytované služby, dle potřeby rodiny.

 


 

Služby CHSAS jsou poskytovány bezplatně rodinám žijícím na území města Frenštát pod Radhoštěm a dále v těchto obcích: Trojanovice, Tichá, Kozlovice, Měrkovice, Kunčice pod Ondřejníkem, Čeladná, Bordovice, Lichnov, Vlčovice, Mniší, Hukvaldy, Rychaltice, Sklenov, Veřovice.

 

Podávání a vyřizování stížností

Stížnost můžete podat:

a) Ústně (osobně, telefonicky)

b) Písemně (dopisem, emailem)

c) Anonymně do schránky přání a stížností, která je umístěna před vstupem do Charity Frenštát pod Radhoštěm

Stížnost můžete podat pracovníkovi Charity Frenštát pod Radhoštěm nebo zaslat na adresu Dolní 504, Frenštát pod Radhoštěm. Vaši stížnost můžeme vyřídit ihned na místě nebo v nejbližším možném termínu.

Anonymně podaná stížnost se vyřizuje písemným sdělením, které je vyvěšeno na tabuli v přízemí budovy, a to po dobu 10 dní.

 

Kontakt:

 • Mgr. Denisa Tomášková, sociální pracovnice
  • mob.: 739 343 187
  • email: denisa.tomaskova♦frenstat.charita.cz
 • Bc. Silvie Hodinová, sociální pracovnice
  • mob.: 732 955 839
  • email: silvie.hodinova♦frenstat.charita.cz

 

Služba Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Charity Frenštát pod Radhoštěm čerpala v roce 2019 tyto dotace / finanční výpomoc:
 • Návratnou finanční výpomoc z Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje
 • ze státního rozpočtu, která jí byla přiznána prostřednictvím Moravskoslezského kraje (Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2019 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu)
 • z dotačního programu "Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2019" v rámci dotačního titulu 4/19

 • z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm

 

Služba Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Charity Frenštát pod Radhoštěm čerpala v roce 2020 tyto dotace / finanční výpomoc:
 • Návratnou finanční výpomoc z Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje
 • ze státního rozpočtu, která jí byla přiznána prostřednictvím Moravskoslezského kraje (Program na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2020 financovaný z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu)
 • z dotačního programu "Program na podporu financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb včetně realizace protidrogové politiky kraje na rok 2020" v rámci dotačního titulu 3/20

 • z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm

 

Služba Charitní sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Charity Frenštát pod Radhoštěm čerpá v roce 2021 tyto dotace / finanční výpomoc:
 • Návratnou finanční výpomoc z Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje

 • z rozpočtu města Frenštát pod Radhoštěm